TRYGGHETSGARANTI - LÄS MER

Resevillkor

Resevillkor
Resevillkor
StartsidanResevillkor

Resevillkor

StartsidanResevillkor

Villkoren reglerar avtalsvillkoren mellan TourCompass.se (hädanefter researrangören) och resenärer (hädanefter resenären) som köper en paketresa. Avtalet tecknas och genomförs i enlighet med paketreselagen.

1. Tecknande av avtal:

1.1. Tecknande

Ett avtal om köp av paketresa mellan resenären och researrangören är bindande för båda parter när erbjudandet accepteras av resenären.

Erbjudandet accepteras av resenären när denne bokar resan enligt den förfrågan som skickats, inklusive angivandet av nödvändiga uppgifter som anges i bokningsformuläret samt inbetalning av en depositionsavgift eller resans fullständiga pris. Tidigare har resenären mottagit och godkänt dessa allmänna villkor genom klicka i en ruta.

Alternativt bokas resan genom att resenären skickar ett e-postmeddelande till researrangören, där erbjudandenummer och de uppgifter som krävs enligt erbjudandet, inklusive betalning av depositionsavgiften eller hela priset på resan samt godkännande av dessa villkor måste anges.

Resenären kan också acceptera researrangörens erbjudande via telefon. Innan resenären accepterar erbjudandet upplyser researrangören resenären om relevanta villkor gällande avtalet, samt var resenären kan hitta dessa allmänna villkor. Resenären betalar depositionsavgiften eller resans fullständiga pris.

Avtalet anses vara tecknat först när resenären betalat resans pris eller depositionsavgiften innan tidsfristen enligt avtalet. Resenären har tidigare mottagit dessa allmänna villkor.

1.2. Resedokument

Researrangören kommer i god tid att skicka resedokument till resenären efter det att avtalet har tecknats.

Sändning av resedokument samt annan korrespondens mellan resenären och researrangören, inklusive men inte begränsat till ändringar i paketresan, sker till den adress, e-postadress eller annat kontaktsätt som används av resenären i samband med att avtalet tecknas.

Resenären är dessutom skyldig att uppge de kontaktuppgifter som är nödvändiga för att researrangören ska kunna kontakta resenären både före och under resan.

Om resenären inte mottar resedokumenten inom tre arbetsdagar bör denne ta kontakt med researrangören. Om resenären har angett en e-postadress måste denne kontrollera spamfiltret innan.

Resenären är skyldig att granska de inlämnade resedokumenten och ”praktiska uppgifter” vid mottagandet (se avsnitt 4.3.) och omedelbart kontakta researrangören om uppgifterna inte överensstämmer med avtalet.

2. Pris och betalning:

 2.1. Pris

Resans pris är ett så kallat ”totalpris”, vilket innebär att den omfattar alla obligatoriska skatter, samt alla avgifter, kostnader och eventuella tillägg relaterade till de tjänster som resenären har köpt av researrangören. Förutom ”totalpriset” debiteras en administrationsavgift, som framgår både på resenärens erbjudande och faktura.

På resmålen kan det tillkomma lokala avgifter, inträden och avgifter som inte är möjliga att ta ut när avtalet tecknas, då dessa betalningar följer lokala regler eller ytterligare tjänster utöver vad som anges i avtalet. På resmålen kan det också vara kutym att ge dricks till guider och annan personal. Detta ingår inte i ”totalpriset”.

Resans samlade pris framgår i resenärens faktura. Om det sker ändringar i den specifika resan eller förutsättningarna för denna till följd av omständigheter hos resenären kan det leda till att priset ändras och ytterligare betalning kan debiteras.

2.2. Betalning

Om resenären inte håller sin del av avtalet beträffande betalning har researrangören rätt att säga upp avtalet. I sådana fall har researrangören rätt till det belopp som resenären förlorar i enlighet med reglerna i avsnitt 6.2 om denne avbryter resan på dagen för den uteblivna betalningen.

3. Avboknings- och reseförsäkring

Innan avtalet tecknas ger researrangören resenären information angående möjligheten eller skyldigheten att teckna en försäkring, som täcker resenärens utgifter vid uppsägelsen av avtalet (avbokningsförsäkring) eller utgifterna för hemtransport, till exempel vid olyckor, sjukdom eller död (reseförsäkring) samt villkoren för dessa försäkringar.

Researrangören erhåller provision för försäljning av försäkringar Resenären kan informeras av researrangören angående provisionsbeloppet.

Resenären ansvarar själv för att teckna en tillräcklig försäkring.

4. Resenärens allmänna skyldigheter:

4.1. Pass, visum och hälsoformaliteter (inklusive vaccinationer)

Resenären måste ha ett pass som är giltigt minst 6 månader efter resans slut samt nödvändiga dokument inför resan, som visum och bevis för nödvändiga vaccinationer.

När avtalet tecknas informerar researrangören resenären om pass och visumkrav samt om den förväntade tiden det tar att få visum. Researrangören informerar dessutom om eventuella hälsoformaliteter, som vaccinationskrav eller liknande samt övriga dokument och förhållanden som är nödvändiga för att genomföra resan. För vissa länder gäller särskilda regler för in- och utresa. Detta framgår i sådana fall i avtalet. Resenären kan kontakta researrangören för ytterligare information gällande de här reglerna.

Researrangörens information om pass och visumkrav till resenären har utgångspunkt i reglerna för svenska medborgare. Om resenären inte har ett svenskt pass eller om denne har dubbelt medborgarskap ska researrangören informeras om detta, så att resenären kan få korrekt rådgivning och vägledning, som hänvisning till relevanta myndigheter. Läs mer om det här på bland annat på www.regeringen.se/uds-reseinformation och Vaccinationer.

4.2. Personer med nedsatt rörlighet

Det framgår av researrangörens erbjudande om resan generellt är anpassad efter personer med nedsatt rörlighet. Dessutom kan resenären, innan avtalet tecknas, begära att researrangören ger korrekt information om resans lämplighet i förhållande till resenärens behov. En förutsättning för en sådan begäran är att resenären ger researrangören alla nödvändiga och relevanta uppgifter angående sina behov.

4.3. Namn på resedokument

Resenären är ansvarig för att de namn som framgår av resedokumenten och bokningarna är identiska med de fullständiga namn som står i resenärens pass. Om resenären upptäcker att uppgifterna skiljer sig mellan resedokumenten och passet måste resenären meddela researrangören detta så snart som möjligt, så att denne kan försöka korrigera felet. Om avvikelsen beror på resenären är denne förbunden att betala utgifterna för detta. Om det inte går att göra ändringar kan resenären inte hålla researrangören ansvarig för detta.

4.4. Punktlig ankomst

I de fall då resenären inte hinner fram i tid till de bokade resetjänsterna måste resenären kontakta den aktuella leverantören och informera om försening. Om resenären inte kommer överens med leverantören ska resenären kontakta researrangören. Om resenären inte kontaktar leverantören och/eller researrangören, kommer reservationen att annulleras av leverantören och resenären kan inte använda reservationen eller få återbetalning för den.

Om flygbiljetter ingår i paketresan måste dessa användas i rätt ordning. Om resenären inte använder flygbiljetterna i korrekt ordning kommer flygbolaget att avboka de återstående flygresorna. Därför kan resenären inte åka endast enskilda sträckor av en resa. Resenären kan till exempel inte endast använda sig av en hemresa.

Resenären måste ha genomfört en eventuell incheckning i enlighet med resplanerna eller andra tydligt angivna tidpunkter och platser för senast incheckning vid tur- och returresa. Resenären måste vara uppmärksam i incheckningskön om denne ska kunna förutse att incheckning inte kan slutföras inom angivna tider.

Resenären måste hålla sig uppdaterad om tiden för hemresa för att få reda på om eventuella ändringar av tiden som anges i resedokumenten gjorts eller meddelats. Meddelande om sådana ändringar kommer att lämnas enskilt till resenären eller informeras på en överenskommen plats av antingen researrangören, företrädare för denne eller researrangörens underleverantörer.

Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avgångstider och tider för de transportmedel som ingår. Detta kan till exempel ske direkt efter ankomst till flygplatsen, då man kan hålla ett öga på översiktskärmarna och kontakta flygplatsens personal vid tvivel om vilka terminaler eller gater flygplanet avgår från. Terminal- och gateändringar sker ofta och ligger utanför researrangörens kontroll. I sådana situationer kan resenären inte begära ersättning av researrangören.

4.5. Ordningsregler

Resenären ska rätta sig efter de ordningsregler som gäller för alla underleverantörer för paketresor, som hotell, flygplatser, transportmedel etc.

Resenären måste agera på ett sådant sätt att medresenärerna inte känner sig obekväma. I grova eller upprepade fall kan ett olämpligt uppträdande leda till att researrangören eller dennes representanter förbjuder resenären att delta vidare i resan. I sådana situationer är resenären ansvarig för egen hemtransport och utgifter som följer. Resenären är vid avstängning inte berättigad att motta någon form av återbetalning av paketresans pris.

Researrangören är inte ansvarig för myndighetsutövning, inklusive men inte begränsat till polisingripande och åtgärder mot resenären till följd av dennes olämpliga uppförande. I sådana situationer är resenären ansvarig för de kostnader som denne eventuellt orsakat. Resenären kan inte begära ersättning från researrangören och kommer inte heller att ha rätt till återbetalning av paketresans pris.

4.6. Bristande efterlevnad

Om resenären inte uppfyller kraven på pass, visum, hälsoformaliteter, korrekt namn på resehandlingarna samt kontroll av detta, reglerna för punktlig ankomst samt ordningsregler, får resenären inte begära ersättning av researrangören, förmedlaren eller underleverantören av paketresan för de konsekvenser, brister eller förluster som bristande efterlevelse av resenärens allmänna skyldigheter medför.

5. Ändringar av det tecknade avtalet:

5.1. Överlåtelse av paketresan

Resenären kan överlåta resan till en annan person mot en ändringsavgift på 1 000 kr. (se nedan vid flygbiljetter).

Meddela researrangören om överlåtelse senast 7 dagar innan resan påbörjas. Meddelas detta senare än så kan resenären mista rätten att överlåta paketresan.

Överföring kan endast göras om den person till vilken paketet överförs uppfyller de krav som researrangören kräver när avtalet tecknas, de nödvändiga förutsättningarna och kraven för färdigställandet av resan, inklusive pass, visum och hälsokrav.

Överlåtelse av paketresor kan helt eller delvis begränsas av researrangören, om överlåtelsen inte är möjlig på grund av underleverantörens villkor. Begränsningar av överlåtelsemöjligheten kommer alltid att framgå tydligt av resenärens resedokument.

Där ombes resenären att vara uppmärksam på att de flesta flygningar som ingår i paketresor inte kan ändras eller återbetalas när de har bokats (ej återbetalningsbara biljetter). Det är därför inte möjligt att överlåta sådana flygbiljetter. Några flygbiljetter kan överlåtas mot en avgift och denna avgift varierar beroende på flygsällskap och biljettyp. Denna avgift betalas av resenären tillsammans med den ovan nämnda ändringsavgiften.

Överlåtaren av paketresor och den person till vilken paketet överförs är solidariskt ansvariga för betalning av eventuella utestående belopp och kostnader som uppstår vid överlåtelsen.

5.2. Resenärens ändringar av paketresan

Om resenären vill göra ändringar i paketresan bör denne kontakta researrangören så fort som möjligt. Om det är möjligt för researrangören att ändra paketresan står resenären för de extrautgifter som ändringarna medför. Researrangören är inte förpliktigad att göra ändringar i paketresan.

Om resenären vill göra ändringar som resebyrån inte kan uppfylla kommer ändringen, om resenären fortfarande vill göra ändringar i paketresan, anses som en avbokning av paketresan enligt avsnitt 6.2, och en ny bokning utförs.

5.3. Researrangörens ändringar av paketresan

5.3.1. Obetydande ändringar

Innan paketresan påbörjats har researrangören rätt att göra obetydande ändringar i paketresan utan resenärens samtycke. Resenären är skyldig att acceptera sådana ändringar om researrangören klart och tydligt informerar resenären om de aktuella ändringarna innan paketresan påbörjats och utan onödigt dröjsmål.

5.3.2. Andra ändringar

Om researrangören gör väsentliga ändringar i paketresan

 • innan paketresan påbörjas
 • eller inte kan leverera överenskomna tjänster, som resenären har önskat och som researrangören har accepterat att leverera

har resenären följande rättigheter:

 • resenären kan häva avtalet och få tillbaka det belopp som betalats för resan,
 • eller delta i en ersättningsresa om researrangören erbjuder det.

Researrangören är skyldig att kontakta resenären inom kort för att ange de väsentliga ändringarna samt eventuell betydelse de har för paketresans pris.

Researrangören fastställer en rimlig tidsfrist, då resenären ska informera om sitt beslut, och informerar dessutom om konsekvenserna det innebär om denna tid inte hålls – att resenären anses ha accepterat ändringar enligt 5.3.2.

Resenären kan i vissa situationer ha rätt till ersättning om det är en liten ekonomisk förlust på grund av ovanstående väsentliga ändringar, med orsak av oundvikliga och särskilda omständigheter.

6. Uppsägning av avtal:

6.1. Ångerrätt

Vid köp av paketresor gäller ingen ångerrätt enligt konsumentavtalslagen § 18, stycke 2, nr 1 samt § 7 stycke 2 nr 5, vilket anger att konsumentavtalslagens användningsområde inte omfattar detta.

6.2. Avbokning av paketresan

6.2.1. Normala avbokningsvillkor

Den resande kan avboka paketresan innan paketresan påbörjats utifrån nedanstående standardiserade avbokningsvillkor.

 • Vid avbokning mellan betalningsdatumet och 60 dagar före avresedagen återbetalas ingen depositionsavgift.
 • Vid avbokning senare än 60 dagar före avresedagen återbetalas inte det inbetalade beloppet.

Resenären kan begära att få en förklaring till avbokningskostnadens belopp.

6.2.2. Avbokning vid krig etc.

Resenären kan utan att betala en avgift avboka en paketresa innan paketresan påbörjas om det på resmålet eller i närheten av resmålet inträffar oundvikliga eller särskilda omständigheter, som direkt berör paketresan eller passagerarna som ska till den aktuella destinationen.

För att resenären ska kunna avboka utan att betala en avgift ska de aktuella oundvikliga och särskilda omständigheterna utifrån en objektiv värdering göra det omöjligt att på ett säkert sätt resa till resmålet, till exempel utifrån råd eller uttalanden från Utrikesdepartementet, hälsomyndigheterna etc. Se www.regeringen.se/uds-reseinformation och www.1177.se/Tema/Vaccinationer.

Resenären har vid avgiftsfri avbokning rätt till fullständig återbetalning av resans pris, men har inte rätt till ytterligare kompensation från researrangören.

Den avgiftsfria avbokningsrätten gäller dock inte om kunden vid täckning av avtalet kände till eller borde ha känt till den aktuella händelsen eller om händelsen i övrigt var allmänt känd.

Om resenären inte kan avboka avgiftsfritt i enlighet med ovanstående gäller de allmänna avbokningsreglerna enligt avsnitt 6.2.

För rundresor har resenärer endast rätt att avbryta den del av paketresan som äger rum i det område som inte rekommenderas. Om denna del av paketresan utgör en betydande del av paketresan har den resande rätt till att avboka resan helt.

6.2.3. Tidpunkt för återbetalning och beräkning av avbokningsavgift

Återbetalning av belopp enligt punkt 6.2.1 och 6.2.2 ska senast ske 14 dagar efter resenärens avbokning av paketresan. Beräkningen av avgiften för individuell avbokning beräknas också senast vid återförsäljningen av de avbokade resetjänsterna.

6.3. Researrangörens uppsägelse

6.3.1. Uppsägelse på grund av oundvikliga och särskilda omständigheter

Researrangören kan dessutom utan ansvar säga upp en paketresa om researrangören inte har möjlighet att uppfylla avtalen på grund av oundvikliga och särskilda omständigheter, och om researrangören underrättar resenären om uppsägelsen av avtalen inom kort och innan paketresan påbörjas.

Resenären får i ovan nämnda uppsägelsesituationer tillbaka beloppet för resan senast 14 dagar efter uppsägelsen, och resenären kommer inte att krävas på ersättning.

7. Brister och reklamation:

Om man upptäcker ett problem med något efter att resan har påbörjats måste resenären snarast anmäla problemet till researrangören, dennes representant på resmålet eller den underleverantör som problemet angår.

Om researrangörens representant eller underleverantör inte kan eller vill hjälpa till, eller inte håller med om resenärens uppfattning, kan resenären reklamera direkt hos arrangören.

Resenären måste försäkra sig om att reklamationen noteras av researrangörens medarbetare och/eller underleverantörer på plats – till exempel genom en notis i en hotellbok eller annan skriftlig form. Dessutom bör resenären se till att få ett kvitto på reklamationen.

Om resenären inte reklamerar som beskrivet ovan kommer detta att få konsekvenser för resenärens rätt till att senare anmäla felet och för att få kompensation.

8. Begränsningar i researrangörens ersättningsansvar:

Flygbolagen har det direkta ansvaret för korrekt genomförande av transport enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordningarna 889/2002 och 261/2004 samt lagen om civil luftfart.

Researrangören begränsar sitt ansvar gällande beloppsgränser som föreskrivs i Warszawa- och Montrealkonventionerna (lufttransport), Atenkonventionen och EU-förordning 392/2009 (sjötransport) och COTIF-konventionen och EU-förordning 1371/2007 (järnvägstransporter). Researrangörens ersättningsansvar kan därför inte överstiga det belopp som gäller för de transporter, som har det direkta ansvaret för befordringen.

Den aktuella SDR-kursen (XDR) finns på www.riksbank.se.

Restriktionerna för maximal ersättning enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna är satta utifrån:

 • En passagerares död eller skada: 128 821 SDR – om flygbolaget kan bevisa att de inte har handlat oaktsamt eller felaktigt, eller uppträtt inkorrekt, eller om händelsen beror på försumlighet eller felaktigt beteende hos en tredjepart.
 • Vid skador som beror på försening av persontransport: 5 346 SDR
 • Vid förstörelse, förlust, skada eller försening av bagage: 1 288 SDR

Restriktionerna för maximal ersättning enligt Atenkonventionen och EU-förordningen 392/2009 är satta utifrån:

 • En passagerares död eller skada: 250 000 SDR till 400 000 SDR – allt utifrån skadans orsak samt transportörens bevisade skuld
 • Vid förstörelse, förlust eller skada av handbagage: 2 250 SDR
 • Vid förstörelse, förlust eller skada av barnvagn samt bagage i eller på barnvagnen: 12 700 SDR – transportören är endast ansvarig för skador som denne själv har orsakat
 • Vid förstörelse, förlust eller skada av annat bagage än handbagage och barnvagn: 3 375 SDR

Så kallade ”värdeföremål” ersätts inte enligt reglerna.

Restriktionerna för maximal ersättning enligt COTIF-konventionen och EU-förordningen 1371/2007 är satta utifrån:

 • En passagerares död eller skada: 175 000 SDR
 • Vid förlust av eller skada på föremål: 1 400 SDR
 • Vid förlust av hela eller delar av en barnvagn: 8 000 SDR
 • Vid skador på föremål som är kvar i barnvagnen: 1 400 SDR – transportören är endast ansvarig för skador som denne själv har orsakat.

Om transportörens ansvar inte är begränsat i annan EU-lagstiftning eller internationella konventioner begränsar researrangören sitt ansvar till tre gånger paketresans totala pris.

9. Framförande av krav efter resans avslutning:

Krav på ersättning och/eller proportionerlig vägran gällande resans pris på grund av brister, som har blivit korrekt reklamerade och inte har motsagts av researrangören måste lämnas till researrangören inom rimlig tid efter resans slut. I motsatt fall förlorar resenären rätten att kräva något av researrangören gällande detta.

Resenären kan klaga hos Customerservice@tourcompass.com

10. Tillgång till avräkning vid utbetalning av ersättning och/eller kompensation:

När resenären framför sin reklamation till researrangören måste resenären också ange huruvida denne har ansökt om ersättning eller kompensation från transportören utifrån grundlagen av EU-förordningar gällande passagerares rättigheter och ersättningsansvar vid persontransporter, och i enlighet med de internationella konventioner, som också reglerar detta förhållande.

Om resenären har mottagit ersättning och/eller kompensation från transportören har researrangören rätt att motsätta sig ersättning och/eller kompensation utifrån regler gällande paketresor och sammansatta researrangemang som resenären har mottagit från transportören.

11. Jurisdiktion och lag:

Om en överenskommelse inte kan nås avseende ersättningskrav och eller -belopp vid klagomål till researrangören eller förmedlaren, kan den resenären skicka in klagomålet till Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Konsumentverkets hemsida är www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klagomål till konsumentverket kan också framföras via den europeiska plattformen för tvistlösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr. Teleoperatörens e-postadress är avsedd att användas av Customerservice@tourcompass.com

Som medlem i dansk resebyråförening är researrangören skyldig att uppfylla begäranden från konsumentverket, såvida inte bolagsstyrelsen beviljar undantag från detta krav på grund av att begäran lämnas in till dansk domstol enligt bolagets stadgar.

Alla tvister och dispyter som kan uppstå till följd av tecknande och/eller efterlevnad av ett visst avtal och som inte kan lösas mellan parterna eller av konsumentverket måste, om parterna önskar väcka talan, läggas fram inför dansk domstol för slutgiltigt beslut och kommer att styras av dansk lagstiftning, om inte annat anges i förordning 1215/2012 samt Romkonventionen från 1980.

12. Garanti

I händelse av konkurs har researrangören lämnat en garanti för återbetalning av resenärens betalningar på: Reisegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte

Medlemsnummer: 1778

I händelse av konkurs får resenären alla pengarna tillbaka genom den danska fonden, även om resan har bokats och betalats i Sverige. Våra svenska kunder omfattas 100%.

Om du har frågor om hur Resegarantifonden fungerar, besök webbplatsen www.rejsegarantifonden.dk eller kontakta dom på telefon +45 4587 8333.

Telefon
021-372 07 99
Se öppettider
Måndag - torsdag kl. 10-16
Fredag kl. 10-14
Offertförfrågan

Personlig och pålitlig service från dedikerade resespecialister.

Vi svarar på dina frågor, lyssnar på dina önskemål och ger dig ärlig och kompetent rådgivning baserat på mångårig erfarenhet och reseupplevelser i Afrika, Asien och Latinamerika.

Telefon
021-372 07 99
Se öppettider
Måndag - torsdag kl. 10-16
Fredag kl. 10-14
Offertförfrågan

Personlig och pålitlig service från dedikerade resespecialister.

Vi svarar på dina frågor, lyssnar på dina önskemål och ger dig ärlig och kompetent rådgivning baserat på mångårig erfarenhet och reseupplevelser i Afrika, Asien och Latinamerika.

VARFÖR RESA MED TOURCOMPASS?
Därför kunderna väljer oss
 • Personlig service från reseexperter med förstahandserfarenhet
 • Engagerat bokningsteam som säkerställer en smidig resa
 • Hjälp dygnet runt på resan
 • Välplanerade resplaner med noggrant utvalda höjdpunkter
 • Flyg, transfer och boende ingår i alla resor
 • Olika alternativ finns tillgängliga så att du kan skräddarsy din resa
 • Boende på fantastiska platser
 • Noggrant utvalda lokala guider med omfattande kunskap och erfarenhet
 • Uppskattas av tusentals nöjda kunder sedan 2006
 • Alla resor testas och kvalitetssäkras av vårt eget team
 • Mångåriga relationer med ett omfattande nätverk av samarbetspartner
 • Vi garanterar de bästa priserna
 • Goda relationer med våra samarbetspartner säkerställer de bästa priserna och den bästa kvaliteten
 • Vi optimerar logistiken och andra processer – du betalar endast för ditt livs semester
 • Medlem av Danmarks Resegarantifond (nr.1778)
 • Medlem av Danmarks Resebyrå Förening
 • Personlig ansvarsförsäkring